кошница (0)

Плащания и гаранции Плащания и гаранции

Общи Търговски Условия
на фирма Юнит Тотал Реал ЕООД

1.    Предмет и общи приложения
1.1    Настоящите общи търговски  условия регламентират търговската дейност за всички доставени стоки или услуги  от „Юнит Тотал Реал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.Санкт Петербург №75, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 825388419, наричано по-долу „Продавач”, на местни и чуждестранни физически и юридически лица, и местни и чуждестранни дружества, които не са юридически лица, наричани по-долу „Купувач”.
1.2    Други общи условия, както и всякакви други условия, които Купувача възнамерява да приложи към определена заявка, поръчка, оферта, сметка, приемане на стока, устна или писмена  комуникация, или комуникация предадена по електронен път, са неприложими при отношения, по които страна е Продавача и не се считат за част от договора.
1.3    Допълнителни уговорки са валидни само след изричното писмено потвърждение от страна на Продавача.
2.    Цени
2.1    Предложения отправени от Продавача устно или по телефон са необвързващи.
2.2    Предложения от Продавача не включват доставка, освен ако друго не е изрично посочено.
2.3    Продажбите се извършват по действащата в деня на предаването на стоката, съответно на извършването на услугата цена. Всички допълнителни разходи, предизвикани от Купувача се начисляват допълнително.
2.4    Продавача си запазва правото да направи корекция на дадена цена на стока или услуга, без предупреждение или публично обявление.
3.    Плащане
3.1    В случай, че друго не е уговорено, стойността  на стоката или услугата се дължи веднага.
3.2    Плащането става в брой, с карта - на каса, с наложен платеж, или по банков път по посочена от Продавача банкова сметка.
3.3    По преценка на Продавача, може да се изиска от Купувача незабавно или авансово плащане. При наличие на авансово плащане, то ще бъде приспаднато от общото задължение.
3.4    В случай на неплащане или некоректно плащане от страна на Купувача, Продавача запазва правото да начислява лихви и да потърси защита от Закона.
3.5    След изтичането на срока на плащане по фактура се дължи лихва в размер на 0.1% от стойността й за всеки просрочен ден или съгласно подписания договор.
3.6    Цените на стоките или услугите са изчислени при курс евро/лев 1,95583. При промяна на валутния курс в деня на получаване на сумата по банковата сметка на Продавача с повече от 5%, разликата се дължи от облагодетелстваната на ощетената страна, след издаване на дебитно/кредитно известие.
4.    Оферти и поръчки
4.1    Всички запитвания могат да бъдат отправяни към търговският отдел на  Продавача лично, по телефон или e-mail, а за конкретни оферти за цени и срокове на доставка в писмена форма по e-mail.
4.2    Всички поръчки към  Продавача ще се  приемат само в писмена форма, разписани от Купувача.
4.3    Търговският отдел на Продавача е задължен, ако бъде получено запитване в писмена форма в най - кратки срокове да отговори в писмен вид или устно.
4.4    Писмените оферти на Продавача са с валидност 30 календарни дни от датата на издаване на офертата, освен ако в самата оферта не е посочено изрично нещо друго.
4.5    При вече сключена сделка последващо едностранно редуциране на вече договорени количества в офертата от страна на Купувача не е разрешено. В случай, че Продавачът приеме подобни промени, то той е в правото си да променя единичните цени, съобразно методиките му на ценообразуване.

5.    Условия за доставка и получаване на стока
5.1    Доставката е резултат от споразумение между двете страни.
5.2    Спазването на срока на доставка представлява точна и навременна доставка. Ако неспазване срока на доставка е резултат и вследствие на непреодолима сила, природни бедствия, трудови спорове и/или други форсмажорни събития, които са извън контрола на Продавача, следва съответстващо удължаване на срока на доставка. Продавачът се задължава незабавно да информира Купувачът за тази промяна. Частични доставки се допускат по всяко време, ако е налице такава договорка между страните.
5.3    Продукти налични в склада на Продавача - всички цени са франко склада на фирма „Юнит Тотал Реал” ЕООД с.Радиново.
5.4    За продукти, които не са налични в склада на Продавача в с.Радиново, а има възможност за доставка, на Купувача се предлага да направи поръчка, като заплати авансово 50% от стойността на продукта. Условията за поръчка се договарят между страните в писмена форма.
5.5    Продукти налични в склад Германия – на обемисти и тежки продукти се начислява допълнителна надбавка за транспорт до България.
5.6    Продавача може да организира транспорта на стоките от склада в с.Радиново, като стойността на пратката и нейната застраховка е за сметка на Купувача. Продавача не носи отговорност за предплатена стока или услуга, ако тя не бъде застрахована при изпращането и с куриер.
5.7    Частично получаване на стока по издадени вече стокови разписки или фактури няма да бъде извършвано, освен при наличие на предварителна уговорка между страните.
5.8    Продавача не носи отговорност за предплатена налична стока или услуга, ако тя не бъде получена в срок от 5 работни дни след предплащането й.
5.9    Рискът за стоките преминава върху Купувача веднага щом същите напуснат склада на Продавача, дори и в случаите, когато последния е ангажиран с организирането на транспорт до Купувача. Забавяне на експедицията по причини извън контрола на Продавача прехвърлят отговорността от закъснението върху Купувача. След уведомяване на последния.
5.10    Купувачът е длъжен да прегледа стоката при получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена.
5.11    При скрити недостатъци на стоката, съществували преди продажбата й, Купувачът има право: да поиска отстраняване на недостатъците, ако това е невъзможно стоката да бъде заменена с нова.
5.12    Правото на Купувача по предходната точка се погасява с изтичането на 15-дневен срок от предаването на стоката.

6.    Запазване на собствеността
6.1    Стоките остават собственост на Продавача до пълното удовлетворяване на всички вземания и плащания, произтичащи от сделката. Настоящето важи и в случаите на отложено плащане или консигнация. Евентуално погиване, открадване, повреждане на стоките, както и претенции на трети страни към Купувача не го освобождават от задълженията му за пълното заплащане на стоките към Продавача. Стоки, собственост на Продавача не могат да бъдат обект на разпореждане от страна на Купувача. Отношението на индивидуални искове по текущата сметка и баланс не засяга запазването на правото на собственост.

7.    Гаранция и отговорност
7.1    Гаранционният срок на продуктите предлагани от Продавача е 12 месеца и започва да тече от датата на продажбата. Определени продукти може да са с удължен или намален гаранционен срок съгласно описанието в документацията на самия продукт.
7.2    Всеки продукт е придружаван от Гаранционна карта с описан гаранционен срок. Гаранцията се отнася единствено за автентичният купувач на продукта.
7.3    Гаранцията посочена по-горе е единствената гаранция, не съществуват други гаранции, явни или косвени, включващи, но не свеждащи се единствено до косвени гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Всяка косвена гаранция, която по силата на Закона не може да бъде изключена, се ограничава по продължителност до 1 (една) година от датата на реалната продажба на дребно на продукта.
7.4    Изисквания:
- Гаранционната карта трябва да се пази до изтичането на гаранционния срок.
- Датата от която е валиден гаранционния срок се удостоверява единствено с фактура за покупка, касова бележка, стокова разписка, проформа фактура, приемо-предавателен документ или квитанция от приходен касов ордер.
- Гаранцията е валидна единствено при представянето на два документа – ГАРАНЦИОННА КАРТА и ДОКУМЕНТ ЗА ПОКУПКА.
-  Гаранцията е валидна само в случаите, когато:
    Продукта е монтиран в оторизиран сервиз;
    Продукта се използва по предназначение;
    Са спазени всички изисквания описани в приложената спицифична документация;
7.5 Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

-    Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение, инсталиране и експлоатация, както са описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта;
-    При монтаж от неупълномощени лица;
-    Неспазване условията за експлоатация дадени от производителя в документацията съпровождаща стоката;
-    При демонтиране и повторно монтиране на продукта от неупълномощени лица;
-    При химическо, механично или друго вредно въздействие върху продукта;
-    При попадане на външни обекти и течности в продукта;
-    При премахване или заличаване на сериен №, ако има такъв на изделието;
-    При сблъсък, претоварване, изменение, неподходящо (неправилно) обслужване;
-    При повреда в резултат на природни бедствия, мълнии, токов удар, кражба и др.;
-    За дейности, предвидени да бъдат извършвани от потребителя, а неосъществени (смяна на консумативи, масла, филтри, течности, гресиране, некоректно отношение от страна на друг сервиз,  и др. подобни);
-    Ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;
-    Ако продуктът е използван не по предназначение;

7.6 Гаранционен срок след ремонта:
-    За продукти с изтекъл гаранционен срок – 1 месец.
- За продукти в гаранционен срок – до изтичане на първоначалния гаранционен срок, удължен с времето за ремонт в сервиза.
-    Продавача не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени от клиента в срок от 2 месеца, след уведомяване за завършване на ремонта.
7.7 СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ НЕ СА ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ И НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ БЕЗПЛАТНО:
- Отстраняване на повреда, причинена от използването на продукти, резервни части, аксесоари или консумативи, които не са доставени или одобрени от Продавача.
- Профилактика (технически преглед, почистване, смяна на консумативи и др.)
- Изброените по-горе услуги се заплащат съгласно текущата ценова листа.
7.8 Нито един дилър или служител на Продавача  не е упълномощен да изъвршва промени, удължаване или допълнение към тази гаранция.
7.9 Продавача  и неговите дилъри не носят отговрност за специални, непреки, случайни или явяващи се като следствие щети (включващи, но не свеждащи се единствено до пропуснати печалби, престой или загуба на ползване) по силата на каквито и да е законови норми, дори и в случай на предупреждение  към Продавача за възможност за такива щети.
7.10 Всички разходи по евентуален транспорт на дефектирали продукти са за сметка на Купувача.
7.11 Продавача не носи отговорност за пропуснати ползи вследствие на възникване на условия по гаранция.

8.    Рекламация
8.1    При възникване на условия за рекламация е необходимоклиента да изпрати в писмена форма обстоятелствата за настъпването, описание на дефекта, а по възможност и снимки.
8.2    При невъзможност за вземане на решение за рекламация на местно ниво, съответния продукт ще бъде транспортиран в склад Германия.
8.3    При невъзможност превозното средство да остане без дефектиралия продукт и при наличност в склада, ако клиента желае, заплаща стойността на новия и при одобрение  на рекламацията стойността му се възстановява в пълен размер.
8.4    Рекламации за фабричен дефект в гаранционния срок се приемат в сервиза на Продавача в с. Радиново. Продуктът може да бъде приет от сервиза само след представяне на четливо и изцяло попълнена гаранционна карта и документ за покупка.  

9.    Заключителни разпоредби

9.1    Стоки, мостри, експонати, рекламни материали и други излизат от склада на  Продавача, след пълното им заплащане, като се издава съответния съпътстващ  документ - фактура, стокова разписка, проформа фактура, приемо-предавателен протокол или касова бележка.
9.2    При необходимост от авансово плащане ще бъде издавана проформа фактура и след нейното плащане ще бъде издадена фактура.
9.3    Продавача е регистриран администратор на лични данни в информационната система на КЗЛД. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.
9.4    За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и в писмения договор, в приложението към такъв договор и/или фактурата/стоковата разписка/проформа фактура изготвена по образец на Продавача, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред Пловдивски окръжен съд.